Klachten en Privacy

Informatie voor patiënten over de Klachten- en geschillenregeling Paramedici th2sbfd54j

 

Ontevreden? Blijf er niet mee zitten!

U komt voor goede hulp en begeleiding. Die willen wij graag bieden. Uw zorgverlener doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Hieronder meer informatie.

Wat kan ik doen als ik ontevreden ben? De eerste stap: een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.
Wat als ik toch een klacht wil indienen? Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij uw zorgverlener is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl. U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen. Meer hierover op bovengenoemde website.
Wat gebeurt er met mijn klacht? De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft desgewenst advies over het indienen van een klacht, kan helpen bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht. De klachtenfunctionaris zal ook contact opnemen met de betrokken zorgverlener. Uiterlijk binnen 6 weken zal de zorgverlener zijn/haar reactie/oplossing moeten aangeven over de geuite klacht.
Wat als er geen oplossing wordt gevonden? Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of over de klachtafhandeling? Dan kunt u terecht bij de geschillencommissie. Die staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de zorgverlener als voor u. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen.
Waarover kan ik een klacht indienen? Een klacht kan betrekking hebben op de geleverde zorg, maar ook op de dienstverlening of organisatie van de praktijk. U kunt bijvoorbeeld het gevoel hebben onvoldoende te zijn geïnformeerd. Mogelijk is de behandeling niet verlopen als verwacht of afgesproken.
Wat kost het indienen van een klacht? Een klacht indienen kost u niets. Wilt u een oordeel van de geschillencommissie? Dan betaalt u 50 euro als tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, is dit 100 euro. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u al dan niet in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden.
Komt u er niet uit met deze regeling? In dat geval bent u uiteraard vrij een juridische procedure te starten om tot een uitspraak van de burgerlijke rechter te komen. Bedenk echter goed of u hiermee het beste bent geholpen.
www.klachtenloketparamedici.nl

 

 

 

Privacyreglement en privacyverklaring
Logopediepraktijk Alblasserdam verwerkt uw persoonsgegevens omdat u zich heeft aangemeld als patiënt.
Logopediepraktijk Alblasserdam dient aan de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) te voldoen.

Per 25-5-2018 geldt een nieuwe Europese verordening, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet toe op een correcte naleving van de WBP en de AVG.

Wie is verantwoordelijk                                                                                                  

Logopediepraktijk Alblasserdam is een praktijk voor logopedie gevestigd aan de Plantageweg 45, 2951 GN Alblasserdamen nevenvestigingen aan Kerkstraat 60, 2951 GL Alblasserdam, Pieter de Hoochplaats 1, 2951 SC Alblasserdam en Parallelweg 2, 2951 BS Alblasserdam

Praktijkeigenaar Ingrid Duim is uw contactpersoon m.b.t. vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring en de verwerking van uw gegevens. U kunt haar via email of telefonisch bereiken: praktijk@logopediepraktijkalblasserdam.nl  tel. no 078-3031853

Welke persoonsgegevens worden verwerkt                                                                             

De volgende gegevens worden verwerkt: naam, BSN, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer(s), emailadres, huisarts, polisnummer(s) van uw zorgverzekering(en), legitimatie en overige gegevens m.b.t. of van belang voor uw behandeling. Onder dit laatste vallen ook bijzondere persoonsgegevens van medische aard. Hierbij houdt Logopediepraktijk Alblasserdam zich aan de richtlijnen die door de NVLF en zorgverzekeraars hiervoor worden gesteld.

Waarom zijn deze gegevens nodig 

 • Als er zorg aan u wordt verleend is het is wettelijk verplicht om, in het kader van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), een dossier aan te leggen met uw persoonsgegevens. Hierbij geldt ook een legitimatieplicht van de patiënt.
 • Om uw behandeling optimaal te kunnen uitvoeren.
 • Voor de communicatie met uw zorgverzekeraar.
 • Om contact met u op te kunnen nemen als dat nodig is (bijvoorbeeld voor het verzetten van een afspraak).
 • Om (alleen na uw uitdrukkelijke toestemming), indien dit nodig is, contact op te kunnen nemen met uw (huis)arts of leerkracht.

 

Hoe worden deze gegevens verkregen                                                                                        

In principe verstrekt u deze gegevens als u in de praktijk komt om behandeld te worden. Het is ook mogelijk dat Logopediepraktijk Alblasserdam een verwijzing of brief van uw (huis)arts ontvangt met daarin uw gegevens. Indien er van u een dossier wordt aangelegd, zal een deel van deze gegevens geverifieerd/ aangevuld worden via officiële, betrouwbare bronnen. Denk hierbij aan Vecozo voor het controleren van uw verzekering en het controleren van uw persoonsgegevens zoals BSN, naam en adres.

Aan wie worden deze gegevens verstrekt
Uw  persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in het kader van de dienstverlening van Logopediepraktijk Alblasserdam en de verplichtingen die daaruit voortvloeien.
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt voor marketing doeleinden o.i.d..

Uw gegevens worden in een aantal gevallen verstrekt aan een andere partij. Deze partijen vallen onder Nederlandse wet- en regelgeving en zijn ook verplicht om te voldoen aan de WBP en per 25-5-2018 de AVG. Er worden geen gegevens verstrekt aan partijen buiten de EU.  Deze partijen zijn:

 • Andere zorgverleners zoals bijvoorbeeld uw (huis)arts:
  Dit is nodig om uw zorgverlening zo optimaal mogelijk te laten zijn. Uw gegevens worden alleen aan andere zorgverleners verstrekt na uw uitdrukkelijke toestemming.
 • Uw zorgverzekeraar:
  Dit is nodig om de door u gemaakte zorgkosten bij uw zorgverzekeraar te kunnen declareren.
 • Onderzoeksinstituten:
  Dit wordt gedaan in verband met (kwaliteits)onderzoeken.
  Hierbij gaat het enerzijds om geanonimiseerde behandelgegevens (deze zijn niet op u persoonlijk terug te herleiden) en anderzijds om uw naam en emailadres (voor het invullen van een enquête).
 1. CTO-Logo (alleen uw naam en emailadres)
 2. Zorgregistraties eerste lijn (NIVEL) (geanonimiseerde behandelgegevens)

Indien u bezwaar heeft tegen het doorsturen van uw gegevens dan kunt u dit bij uw logopedist melden.

De veiligheid van uw gegevens
De bescherming van uw gegevens wordt zeer serieus genomen. Er zijn passende maatregelen getroffen om verlies, onbevoegde toegang, misbruik, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen.
Heeft u echter aanwijzingen voor misbruik, of de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neemt u dan contact op met mw I. Duim

Uw gegevens worden bij ons veilig opgeslagen in een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Eventuele papieren, zoals bijvoorbeeld verwijzingen, worden in afgesloten dossierkasten in de praktijk bewaard.

Behalve de logopedist die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen in de praktijk toegang tot uw gegevens. Dit zijn de collega’s of waarnemers die tijdens de vakantieperiode of tijdens ziekte worden ingezet. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
Er is een meldplicht t.a.v. datalekken. Als er een incident heeft plaatsgevonden waarbij uw gegevens mogelijk in handen zijn gekomen van onbevoegde personen, is Logopediepraktijk Alblasserdam verplicht dit de melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De betrokkenen (u) worden daarvan op de hoogte gesteld.

Elektronisch Patiënten Dossier
Logopediepraktijk Alblasserdam gebruikt het software pakket van Incura. De leverancier van deze software is gecertificeerd volgens internationale normen op het gebied van informatiebeveiliging (ISO 27001 en NEN 7510).
De door de leverancier aangeraden updates van de EPD software worden tijdig uitgevoerd.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen met de praktijk (via email of telefonisch).

Bewaartijd
In het kader van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) geldt voor uw gegevens een bewaartijd van 15 jaar.

Klachten
Indien u klachten of op- of aanmerkingen m.b.t. de behandeling van uw persoonsgegevens in de praktijk heeft kunt u zich wenden tot mw I. Duim of direct tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Website bezoek
Logopediepraktijk Alblasserdam heeft een website, www.logopediepraktijkalblasserdam.nl    Bij uw bezoek aan deze website worden geen cookies gebruikt om uw internetgedrag te herleiden of op te slaan.

Vragen?
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens binnen de praktijk, neem dan contact op met I. Duim

Met de onderstaande instituties worden uw gegevens gedeeld:

 • Enquête klantervaringsonderzoek (CTO-Logo)
 • Gegevens in landelijke database fysiotherapie (NVLF)
 • Zorgregistraties eerste lijn (NIVEL)
 • Incura (EPD)
 • Zorgverzekeraars
 • Zorgmail