Reglement

HUISREGLEMENT EN VOORWAARDEN

In dit huishoudelijk reglement wordt zoveel als mogelijk beschreven hoe de procedures verlopen bij Logopediepraktijk Alblasserdam. Het doel hiervan is om u inzicht te geven in onze werkwijze en om misverstanden te voorkomen.

1. Algemene regels
Openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur,
donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur.

Afspraken kunnen gemaakt worden tijdens de openingsuren. Dit kan zowel telefonisch als ter plaatse gedaan worden. De eerste keer neemt u eventueel uw verwijzing van de arts, een identiteitsbewijs en uw pas van de zorgverzekeraar mee.

1.1 Binnen de praktijk gedraagt een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden
1.2 In de praktijk mag niet worden gerookt
1.3 Wacht u alstublieft in de wachtruimte tot de logopedist u ophaalt
1.4 Mobiele telefoons graag uitschakelen in de praktijk
1.5 De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of het buitenterrein
1.6 Dieren zijn om hygiënische redenen niet toegestaan in de praktijk, ook niet in de wachtkamer
1.7 Laat geen waardevolle bezittingen achter in de behandelruimte of wachtkamer.
1.8 Logopediepraktijk Alblasserdam is niet aansprakelijk voor vermissing, verlies en/ of beschadiging van bezittingen van cliënten of anderen, die het pand betreden

Indien u opmerkingen, ideeën etc. heeft ter verbetering van onze dienstverlening, dan stellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt. U kunt dit mondeling aan ons doen, of via een briefje in het postvak.

2. Verzekeringsgegevens/ betalingsvoorwaarden
2.1 Gereserveerde behandelingen dienen uiterlijk 24 uur van tevoren via telefoon of via email te worden afgezegd
2.1 Indien u bij verhindering niet tenminste 24 uur van te voren afzegt, zul 80% van de kosten van de behandeling voor eigen rekening zijn. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. De kosten voor een niet nagekomen afspraak zijn conform het behandeltarief, voorvoor u een factuur ontvangt die u per bank kunt voldoen
2.3 Iedere cliënt is verantwoordelijk voor het overleggen van correcte verzekeringsgegevens betreffende verzekeringsmaatschappij en polisnummer.
2.4 De tarieven voor een behandeling logopedie kunnen per zorgverzekering verschillen

Verandering van zorgverzekeraar? Geef dit dan s.v.p. direct door.

3. Privacy
Uw logopedist houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op onze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van registratie, de aard van gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van cliënten. Uiteraard gaat uw logopedist zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde wet op persoonsregistratie, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.

Onderstaand het reglement weergegeven:
• Behalve de logopedist die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld waarnemers, andere logopedisten in de praktijk en eventuele stagiaires. Al deze personen hebben geheimhoudingsplicht.
• U heb het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelend logopedist verzoeken deze te wijzigen.
• Gegevens van cliënten (voor cliënten onder de 18 jaar is familierecht van toepassing) worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven.
• Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien
• Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken

Klachten
Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door de logopedist of over de behandeling van uw logopedist, dan kunt u dit melden aan uw logopedist of aan de praktijkeigenaar. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van de NLVF (beroepsvereniging voor logopedisten).
Informatie hierover kunt u lezen op de site van de praktijk.

Stagiaires
Onze praktijk biedt studenten van de opleiding logopedie de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. De stagiaire wordt door ons begeleid tijdens het onderzoeken en behandelen van cliënten. Het komt voor dat een stagiair een gedeelte van de behandeling uitvoert. Dit zal altijd in overleg met de cliënt gebeuren.